le mie sulle altre lingue

 

 

ჯანსაღი ჩვეულება

 

 

ზეიმობს სიტვა,

მონაცვლეობით;

თუ მოიხელთა ინტუიციამ,

ის ერთადერთი უნდა იყოს

თავის ბადეში,

თუნდ ციმციმებდეს

ბევრს ხვასთან ერთად.

არ არჩევს ფერებს

თავიდანვე, ერთი შეხედვით.

თუ შევამჩნიე და გავიხარე,

არა იმიტომ, რომ მე შევქმენი,

მას ვიმეორებ. ნელიად ვქარგავ,

უფრო ხანგრძლივად

დამირჩეს ახლოს მისი არსება,

თორემ ჰაერმა უწყის, უკვე

თავისუფლება რომ მივანიჭე.

 

 

იტალიურიდან თარგმნა

ნუნუ გელაძემ

 

 

Sane consuetudini

 

Una parola è in auge.

Una alla volta;

Se intuizione riesce

ad afferrarla,

dev’esser quella sola

nel suo retino,

anche se sfarfalleggia

fra tante altre.

Non distingue colori,

a tuttaprima.

Se l’oservo, trionfo

ma è per copiare

il suo. Ricamo lenta:

resta vicino più a lungo, l’essenza,

l’aria ricorda

che già l’ho rilasciata.

 

 

 

 

*

 

 

 

Giuria clemente

 

La mia bellezza – decreto inutile –

m’ha dato tante preoccupazioni

finchè queste, stanche, l’hanno abrogata.

Ora che saprei mostrarla, il processo,

ho solo rughe per sottolineare.

Missione compiuta se ne va a spasso.

Oggi allo specchio preferisco il sole:

non dimentica, nonostante gli anni.

 

Jury clément

 

Ma beauté – que je décrète inutile –

m’a donné tant de préoccupations

jusqu’à ce que celles-ci, fatiguées, l’aient abrogée.

Maintenant que je saurais la montrer, le procédé,

je n’ai que des rides pour en souligner.

Mission accomplie elle s’en divertit.

Aujourd’hui, au miroir je préfère le soleil:

il n’oublie pas, malgré les années.

 

Milde Geschworene

 

Meine Schönheit – unnütze Verfügung –

hat mir viele Sorgen gemacht

solange diese, müde, jene aufhoben.

Jetzt, wo ich sie zeigen könnte, den Prozess,

habe ich nur Falten um zu unterstreichen.

Mission erfüllt, geht sie spazieren.

Heute ziehe ich dem Spiegel die Sonne vor:

sie vergisst nicht, trotz der Jahre.

 

 

*

 

 

 

 

Benessere nordico

 

 

 

 

 

 

Tutti i punti sono cardinali.

 

Al nord volto le spalle e inclino anche la testa,

 

all’indietro, al vento un po’ freddo

 

delle solitudini archetipiche,

 

degli interni caldi

 

circondati da distese vaste e silenzi,

 

dove il fuoco è uno unico

 

in vivo contrasto, incontrastato.

 

Altrove, sì, guardo, ogni tanto,

 

al rigoglioso sud;

 

o mi aggiro sfrondando

 

nei giardini variformi, variopinti

 

eppure sotto un unico sole,

 

di cui dicono nasce sempre a oriente

 

e viaggia a morire in occidente.

 

Io lo sento sulla pelle da dietro,

 

conciliante richiamo.

 

Dovunque mi trovi è unica la direzione verso l’interno,

 

antica, comune; e ce n’è tante quanti i nuovi punti,

 

lontani tuttattorno, quelli che solo sola

 

posso eventualmente occupare.

 

Non so la mia appartenenza

 

se non a questa posizione,

 

né mi curo d’altro.

 

 

 

 

 

Northern good feeling

 

 

 

 

 

Every point is compass true.

 

I turn my shoulder to the North and nod my head,

 

backwards, to the wind, the somewhat cold,

 

to the archetypical solitudes,

 

to the warm interior,

 

surrounded by vast plains and stillnesses,

 

where the fire is one

 

in living difference, undiffered.

 

Elsewhere, yes, I look, sometimes,

 

to the lush South;

 

or I roam, stripping leaves,

 

through gardens, protean, changing colors,

 

but under a single sun

 

that, they say, is always born in the East

 

and journeys to die in the West.

 

I feel it on my skin, from behind,

 

the reconciling call.

 

Wherever I am, the only direction is inward,

 

old, customary; and there are so many of them, like new points

 

worldwide, round about, those that only I alone

 

can possibly occupy.

 

I don’t know where I belong,

 

if not in this spot,

 

and nothing else worries me.

 

 

 

 

 

*

 

 

Bild

 

ovvero come venimmo a chiedere il significato.

 

 

 

 

 

Kiwi di un altro gusto, in Australia.

 

Il frutto nella terra d’origine,

 

assaggio in un uomo mille universi.

 

A compor vita la luce convoglia

 

 

riverbero! Ovunque, sulla mia pelle,

 

sulle tele e i pigmenti. Ad un riflesso

 

mille concorrono. Ai bordi, verbosi,

 

secenteschi colori di Pontormo.

 

 

Si riversa sulla città notturna,

 

sarà un gas, è espanso, sarà dannoso…

 

di maniera è, e come inquietante.

 

Colore separato da materia.

 

 

Immagini irradiate. Non cielo

 

l’azzurro diuturno, come saprai,

 

immagine d’immagine; perlustra

 

da Plotino a Platone su Plutone

 

 

attraverso gli empiristi Saturno,

 

da Cezanne agli impressionisti, via via…

 

fra loro cercare, per noi, per stare,

 

per patria, accorati, tutti i confini.

 

 

 

 

 

Bild

 

how it simply came to ask about the meaning

 

 

 

 

 

Kiwi with its own flavor I ate in Australia.

 

In a man, I tasted a thousand universes.

 

To compose life, light set reflection!

 

 

Word-filled reflection on board the skin,

 

at the edge of an untouched cheek,

 

most likely a gas, but now touch after all.

 

 

Reflection thrown rearward onto its back,

 

on the nocturnal city, probably full of damage.

 

It’s manner. And so like exciting.

 

Color separated out of matter.

 

 

Appearing pictures. Not sky

 

of the day-long blue, one knows,

 

the picture’s picture, further, further…

 

 

Searching through from Plotinus to Plato Pluto,

 

through the Empiricist Saturn,

 

from Cezanne to Impressionists

 

 

among them, for us, to remain,

 

as a homeland, heart-moved, all borders.

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Differenza assimi-labile

 

 

 

 

 

 

Toccato da sorte felice l’uomo,

 

– dev’esser successo, a quei tempi –

 

sentì cantare le donne in attesa,

 

tornò all’improvviso. Riferì agli altri,

 

da allora resta o va sol chi ne ha voglia.

 

Femminile ingegnera in America

 

non trova, ancora, un consesso che canti.

 

 

 

 

 

Compatible (unstable) difference

 

 

 

 

 

 

Touched by a fortunate fate, the man –

 

it must have happened in that time –

 

heard the women singing, in expectation,

 

suddenly he returned. Told the others;

 

since then, he who will goes or stays.

 

Finds a female engineer in America,

 

still, not a coming together that sings.

 

 

 

 

 

*

 

 

Landa desolata

 

 

 

 

 

Siccità aspetta un grido che laceri

 

l’afa. Ma tuona e fulmina senz’acqua.

 

Udrei il lungo sospiro: sto bene,

 

eppure, dopo tutto, finalmente.

 

 

Una speranza solo è naufragata,

 

non ho perso altro. Tanta paura.

 

Amara, ròsa da pena cocente,

 

rosolata. Frutto dell’esperienza.

 

 

 

 

 

Waste plain

 

 

 

 

The desert’s drought awaits a scream that would tear apart

 

the mugginess. But thunder and lightning come without water.

 

I would hear the long sigh: I’m doing fine,

 

anyway, in the end, finally.

 

 

Only a hope has failed,

 

I have lost nothing else. Such fear.

 

Bitter, gnawed by burning sorrow,

 

seared. Fruit of experience.

 

 

 

 

*

 

 

Di chiar’ azione

 

 

 

 

 

Fu una sensazione particolare,

 

un fagiolo. Mi credevo malato,

 

sottoterra sforzavo la gravità,

 

dovevo solo nascere. Il calore

 

non era statico, chè trasformavo

 

in varco energie intorno transeunti.

 

Mi dico forte nell’attesa verde.

 

 

Ora so che qualcuno mi ha visto,

 

un dolce attimo memorabile,

 

la prima luce diretta, un paradiso.

 

La sorpresa che dovesse affondare

 

dentro tutto il mio essere, ascoso.

 

Il primo colpo di vento, crudele.

 

Mi dico debole, impressionata.

 

 

Sembra così semplice, vegetale,

 

il senso della fatica. Affioro

 

appena e capisco: nell’aria

 

un procedere diverso si prospetta,

 

altri lavori, sebbene fiorirò

 

queste stesse radici. Allo scoperto

 

sto uscendo, mi dico sottovoce.

 

 

 

 

 

De clar’ ation

 

 

 

 

 

It was a particular feeling,

 

a bean. I thought I was ill,

 

twisted under the earth the heaviness…

 

I was only supposed to be born. The warmth

 

was not static, since all around

 

I transformed passing energy into a gait.

 

I declare myself strong, in green waiting.

 

 

Now I know that someone saw me,

 

a sweet, noteworthy moment,

 

the first direct light, a paradise.

 

The surprise that it should sink,

 

deep within my being, hidden.

 

The first gust of wind, cruel.

 

I declare myself weak, impressed.

 

 

It seems so simple, plant-like

 

the sense of the effort. I emerge,

 

hardly, and understand: a different kind

 

of approach lays itself in the air,

 

other works, although I will bloom

 

from the same roots. I rise into open space,

 

declare myself in an undertone.

 

 

 

 

*

 

 

 

Conversione all’universo

 

 

 

 

 

Le speranze di vita

 

si sono trasformate

 

in fede nella morte.

 

E la carità è rara.

 

 

L’anima prepotente,

 

durevole esercizio,

 

le ho dato l’anima.

 

A Cesare… giustizia.

 

 

Dal mondo sensoriale

 

varchi, è necessario

 

come al bosco il mistero,

 

in zone temperate.

 

 

Le pensi o non le pensi,

 

per quel po’ che m’è dato,

 

sappia o no di pensarle…

 

emanano profumi.

 

 

 

 

 

 

Conversion to the Universe

 

 

 

 

The hopes of life

 

have transformed

 

into belief in death.

 

And brotherly love is rare.

 

 

The arrogant soul,

 

constant practice,

 

I gave it my all,

 

to Caesar… justice.

 

 

From the world of the senses

 

pass over, it is necessary

 

– as its secret for the forest –

 

in temperate zones.

 

 

Whether I think them or I don’t,

 

with the little that is given to me,

 

whether or not I know that I think them…

 

they exude fragrance.

 

 

 

 

*

 

 

 

Benedizione

 

 

 

 

 

Sorridenti a reciproche carezze,

 

inanellate, umide di odori,

 

 

trasfusioni di coraggio e fermezza

 

in tenebrosi sguardi infuocati.

 

 

Sì dolcemente tremando, tramando

 

esiti per rispecchiare il sorriso.

 

 

 

 

 

Blessing

 

 

 

 

Smiling to mutual caresses,

 

ringed, moist with scents;

 

 

transfusions of courage and strength

 

behind bushy gazes, glowing ones.

 

 

So sweetly trembling, inciting

 

results to reflect the smile.

 

 

 

 

*

 

 

 

In omaggio a Mirò

 

 

 

 

La luna la maschera tragica ha indossato,

 

una guancia antica le ha sfumato il cielo.

 

 

Saltuarie osservazioni premestruali

 

i lineamenti, scarsi tratti scuri.

 

Eppur si muove, senza batter ciglio,

 

solleva a suo capriccio vaporoso

 

l’orlo, ad alterni passaggi, maree.

 

 

La dedizione ricorrente, il bel sonno,

 

attira all’alba canti di uccellini alacri.

 

 

 

 

 

Homage à Mirò

 

 

 

 

The moon put on its tragic mask,

 

heaven tinted one of its old cheeks.

 

 

Volatile premenstrual observations,

 

the lines of the face, sparse dark strokes.

 

And yet it moves, without batting an eyelid,

 

capriciously lifts the redolent

 

hem, while passages and tides shift.

 

 

The recurring devotion, the beautiful sleep,

 

lures the song of avid little birds at dawn.

 

 

 

 

*

 

 

Lucciole superstiti

 

 

 

 

 

Visioni d’interni, raro giubilo.

 

La membrana è poco permeabile.

 

E rara sia la rappresentazione.

 

Paesaggio delicato, porta stretta.

 

 

Viscerali residui sviscerati,

 

esseri indifesi, non resistono

 

l’esterna atmosfera rarefatta,

 

le intemperie accidentali del tempo.

 

 

Si disfa, si decompone, svanisce.

 

Battaglie nel mondo muscolare.

 

Pesce fuor d’acqua l’emozione senza

 

pensiero. Navigato resoconto.

 

 

In forme decenti riesce il trasporto.

 

Cura, fatica sia, non idolo.

 

Testimone profeta l’allusione,

 

augure messaggero il segno.

 

 

Invito ripetuto

 

l’involucro-finzione!

 

 

 

 

 

Surviving glowworm

 

 

 

 

 

Views of the interior, rare jubilation.

 

The membrane is hardly permeable.

 

And let the depiction be more seldom.

 

Delicate passageway, narrow door.

 

 

Interior remnants plumbed,

 

defenseless beings, don’t withstand

 

the outer, thin atmosphere,

 

the unforeseen inclemencies of the time.

 

 

It dismantles itself, dissolves, disappears.

 

Battles in the muscular world.

 

Fish out of water, feeling without

 

thinking. Seefarer’s report.

 

 

In fitting forms, the transport succeeds.

 

Let it be worry, effort, not idol.

 

Witness, prophet be the allusion,

 

augur, messenger, the sign.

 

 

Repeated invitation

 

the fiction of sheathing.

 

 

 

*

 

19 auf de

.

 

Benessere nordico

Tutti i punti sono cardinali.

Al nord volto le spalle e inclino anche la testa,

all’indietro, al vento un po’ freddo

delle solitudini archetipiche,

degli interni caldi

circondati da distese vaste e silenzi,

dove il fuoco è uno unico

in vivo contrasto, incontrastato.

Altrove, sì, guardo, ogni tanto,

al rigoglioso sud;

o mi aggiro sfrondando

nei giardini variformi, variopinti

eppure sotto un unico sole,

di cui dicono nasce sempre a oriente

e viaggia a morire in occidente.

Io lo sento sulla pelle da dietro,

conciliante richiamo.

Dovunque mi trovi è unica la direzione verso l’interno,

antica, comune; e ce n’è tante quanti i nuovi punti,

lontani tuttattorno, quelli che solo sola

posso eventualmente occupare.

Non so la mia appartenenza

se non a questa posizione,

né mi curo d’altro.

 

Nòrdliches Wohlfùhlen

 

Alle Punkte sind himmelsrichtig.

Dem Norden zeige ich die Schulter und zuneige auch den Kopf,

rùckwàrts, dem Wind, dem etwas kalten

der arche-typischen Einsamkeiten,

der warmen Inneren

umgebenvon weiten Ebenen und Stillen,

wo das Feuer eines ist

in lebendem Unterschied, ununterschieden.

Anderswo, ja, schaue ich, manchmal,

zum ùppigen Sùden;

oder ich schweife entlaubend

durch Gàrten, wechselfòrmig, wechselfarbig

doch unter einer einzigen Sonne,

die, sagen sie, immer im Osten geboren wird

und reist zu sterben nach Westen.

Ich fùhle sie auf der Haut, von hinten,

versòhnender Ruf.

Woimmer ich mich befinde ist die einzige die Richtung nach innen,

alt, allgemeinùblich; und es gibt ihrer soviele wie neue Punkte,

weitweg, ringsherum, jene die nur ich nur alleine

vielleicht besetzen kann.

Ich kenne nicht meine Angehòrigkeit

wenn nicht dieser Stelle,

noch sorgt mich anderes.

 

Remissione

 

Vita e morte sono amanti giovani,

inseparabili in ogni proprietà:

ma non contenti se le contendono

in continue baruffe. Voi scusate

nei fatti i risultati e qui il bisticcio,

chè le parole possono giocare.

 

Nachgeben

 

Leben und Tod junge Geliebte.

Unzertrennlich, in jedem ihrem Besitz:

doch nicht heiter streiten sie ihn sich ab

in stàndiger Rauferei.

Entschuldigt den Zank,

die Wòrter kònnen nur spielen.

 

Differenza assimi-labile

 

Toccato da sorte felice l’uomo,

– dev’esser successo, a quei tempi –

sentì cantare le donne in attesa,

tornò all’improvviso. Riferì agli altri,

da allora resta o va sol chi ne ha voglia.

Femminile ingegnera in America

non trova, ancora, un consesso che canti.

 

Angleichbarer (labiler) Unterschied

 

Berùhrt von glùcklichem Los, der Mann,

es muss geschehen sein, in jener Zeit –

hòrte die Frauen singen, in Erwarten,

kehrte plòtzlich zurùck. Berichtete den anderen,

seitdem bleibt oder geht nur wer mag.

Weibliche Ingenieurin in Amerika

findet, noch, nicht eine Vereinigung die sànge.

 

Genova

 

Se ho voglia di una poesia, e abbastanza tempo

e cibo da smaltire, infilo carruggi in guisa articolata,

dalle gambe quasi solo, e raccolgo le fantasie intricate

dai miei predecessori, disbrogliando nomi in alto, anneriti.

Scorci di antichità, fettine di cielo, sbirciate.

Completo con lo stradario e qualche memoria.

Della Rosa, del Pepe, della Luna, del Duca,

del Tempo Buono, della Scimmia, dell’Amor Perfetto!

Senza neanche tralasciare Droghieri, Orefici, Macelli

e un Campetto. Croce Bianca, Fava Greca, seguite,

Dietro il Coro, Quattro Canti…

Orgoglio di una razza – una patria che mi elegge.

 

Genua

 

Wenn ich Lust auf ein Gedicht habe, und genug Zeit

und Speise zu bewàltigen, fàdle ich Gassen ein, in

gegliederter Weise, von den Beinen fast nur, und

lese Phantasien auf, verwickelt von meinen Vorgangern,

oben Namen entwirrend, geschwàrzte.

Ich ergànze mit dem Strassenverzeichnis und mancher Erinnerung.

Der Rose, des Pfeffers, des Mondes, des Herzogs,

der Guten Zeit, des Affen, der Vollkommenen Liebe!

Ohne nicht auch auszulassen Drogisten, Goldschmiede,

Schlachtereien und ein Feldchen. Weisses Kreuz,

Griechenbohne, folgt, Hinter dem Chor, Vier Ecken…

Stolz einer Rasse – einer Heimat die mich wàhlt.

 

 

Bild

ovvero come venimmo a chiedere il significato.

 

Kiwi di un altro gusto, in Australia.

Il frutto nella terra d’origine,

assaggio in un uomo mille universi.

A compor vita la luce convoglia

riverbero! Ovunque, sulla mia pelle,

sulle tele e i pigmenti. Ad un riflesso

mille concorrono. Ai bordi, verbosi,

secenteschi colori di Pontormo.

Si riversa sulla città notturna,

sarà un gas, è espanso, sarà dannoso…

di maniera è, e come inquietante.

Colore separato da materia.

Immagini irradiate. Non cielo

l’azzurro diuturno, come saprai,

immagine d’immagine; perlustra

da Plotino a Platone su Plutone

attraverso gli empiristi Saturno,

da Cezanne agli impressionisti, via via…

fra loro cercare, per noi, per stare,

per patria, accorati, tutti i confini

 

 

Bild (Titel auf deutsch im orig.txt.)

wie es einfach dahin kam nach dem Sinn zu fragen

 

Kiwi mit eigenem Geschmack ass ich in Australien.

In einem Mann gekostet tausend Universe.

Leben um zu komponieren. Richte Wiederschein!

Wortvolles Wiederschein an Bord auf der Haut,

am Rande ungetasteter Wange,

wahrscheinlich ein Gas, inzwischen doch tasten.

Nach hinten auf dem Rùckengeworfenes Wiederschein

auf der nàchtlichen Stadt, wahrscheinlich Schadenvoll.

Maniere ist es. Und so wie aufregend.

Farbe aus Materie getrennt. Scheinende Bilder.

Nicht Himmel das tagdauernde Blau,

man weiss, des Bildes Bild, weiter, weiter…

Durchsuchen von Plotin zu Plato Pluto

durch Empiristen Saturn, von Cezanne zu Impressionisten

unter ihnen, fùr uns, zum Bleiben,

als Heimat, herzbewegt, alle Grenzen.

 

In omaggio a Mirò

 

La luna la maschera tragica ha indossato,

una guancia antica le ha sfumato il cielo.

Saltuarie osservazioni premestruali

i lineamenti, scarsi tratti scuri.

Eppur si muove, senza batter ciglio,

solleva a suo capriccio vaporoso

l’orlo, ad alterni passaggi, maree.

La dedizione ricorrente, il bel sonno,

attira all’alba canti di uccellini alacri.

 

Mirò zu Ehren

 

Der Mond hat angezogen die tragische Maske,

eine alte Wange hat ihm der Himmel abgetònt.

Sprunghafte vormenstruelle Beobachtungen

die Gesichtszùge, spàrliche, dunkle Striche.

Und bewegt sich doch, ohne Wimpernzucken,

hebt willkùrlich den duftigen

Saum, bei wechselnden Durchgàngen, Gezeiten.

Die wiederkehrende Hingabe, der schòne Schlaf,

zieht bei Morgengrauen den Gesang eifriger Vògelchen an.

 

Lucciole superstiti

 

Visioni d’interni, raro giubilo.

La membrana è poco permeabile.

E rara sia la rappresentazione.

Paesaggio delicato, porta stretta.

Viscerali residui sviscerati,

esseri indifesi, non resistono

l’esterna atmosfera rarefatta,

le intemperie accidentali del tempo.

Si disfa, si decompone, svanisce.

Battaglie nel mondo muscolare.

Pesce fuor d’acqua l’emozione senza

pensiero. Navigato resoconto.

In forme decenti riesce il trasporto.

Cura, fatica sia, non idolo.

Testimone profeta l’allusione,

augure messaggero il segno.

Invito ripetuto

l’involucro-finzione!

 

Uberlebende Glùhwùrmchen

 

Ansichten des Inneren, seltener Jubel.

Die Membran ist wenig durchdringlich.

Und seltener sei die Darstellung.

Feiner Durchgang, schmale Tùr.

Innerliche Uberreste ergrùndet,

wehrlose Wesen, ertragen nicht

die àussere verdùnnte Atmosphàre,

die unvorgesehenen Unbilden der Zeit.

Es zerlegt sich, lòst sich auf, verschwindet.

Schlachten in der muskulàren Welt.

Fisch ausser Wasser das Gefùhl ohne

Denken. Seerfahrener Bericht.

In passenden Formen gelingt der Transport.

Sei er Sorge, Mùhe, nicht Idol.

Zeuge Prophet die Andeutung,

Augur Bote das Zeichen.

Wiederholte Einladung

die Umhùllungs-Fiktion.

 

Landa desolata

 

Siccità aspetta un grido che laceri

l’afa. Ma tuona e fulmina senz’acqua.

Udrei il lungo sospiro: sto bene,

eppure, dopo tutto, finalmente.

Una speranza solo è naufragata,

non ho perso altro. Tanta paura.

Amara, ròsa da pena cocente,

rosolata. Frutto dell’esperienza.

 

Ode Ebene

 

Die Dùrre erwartet einen Schrei der zerreisse

die Schwùle. Doch es donnert und blitzt ohne Wasser.

Ich wùrde den langen Seufzer hòren: es geht mir gut,

dennoch, letzten Endes, endlich.

Nur eine Hoffnung ist gescheitert,

ich habe nichts anderes verloren. Viel Angst.

Bitter, angenagt von sengendem Kùmmer,

angebraten. Frucht der Erfahrung.

 

Pietà

 

Dispregiativo tacciare d’arroganza

di chi solo ha paura del rischio

a dichiarare il proprio posto ambito

nella gerarchia interminabile.

Ai morti chiudono gli occhi, ma ai vivi

spesso non li aprono.

Trovano, un quid che li tenga in vita;

magari sani, meglio in accorgersi,

di rado consapevole, che non c’è indifferenza.

Palpitante di attesa già esaudita,

mi ritrovo io, un fine a se stesso:

mi dedico alla vita.

Da bambina le piante.

In palestra respirare a fondo…

Nè sapevo ancora prestabilito

il totale di ognuno.

I conti tornano, se,

mi lascio già massaggiare dai pesi, e,

moltiplicazione d’errori, è stato

facile correggermi.

Non imputo vergogna nè angoscia,

cavalli di battaglia.

A fede che mi salva ho ceduto

l’unica paternità, adottiva.

Mia sospirata musa,

parca del mio destino!

Non sempre fu severa.

E volle esser pagata –

anche questo alleviò il mio dolore.

Nella mia limitazione

finchè avrò forza ancora alla ricerca:

non fo’ una brutta fine.

 

Mitleid

 

Veràchtliches Anklagen mit Arroganz

derer, die nur das Risiko fùrchten,

den eigenen erstrebten Platz zu behaupten

in der endlosen Hierarchie.

Den Toten schliessen sie die Augen, aber den Lebenden

òffnen sie sie oft nicht.

Sie finden, etwas das sie am Leben erhalte;

wenn mòglich gesund, besser, zu bemerken

–          selten bewusst -, dass es keine Gleichgùltigkeit gibt.

Pulsierend mit schon erfùlltem Warten,

treffe ich wieder auf mich, ein Ende in sich;

ich widme mich dem Leben.

Als Kind die Pflanzen.

Wie in der Turnhalle tief zu atmen –

und wusste noch nicht um die Festsetzung

der Summe eines jeder.

Die Rechnungen stimmen, falls

ich mich schon von den Gewichten massieren lasse, und,

Multiplikation von Fehlern, ist es

leicht gewesen mich zu korrigieren.

Ich rechne an weder Scham noch Angst,

Dem Glauben der mich rettet ùberliess ich

die einzige Vaterschaft, adoptive.

Meine ersehnte Muse,

sparsam mit meinem Schicksal!

Nicht immer war sie streng.

Und wollte bezahlt sein –

Auch das linderte meinen Schmerz.

In meiner Beschrenktheit

solange ich Kraft habe noch auf  Suche:

habe ich kein schlechtes Ende.

 

 

Di chiar’ azione

 

Fu una sensazione particolare,

un fagiolo. Mi credevo malato,

sottoterra sforzavo la gravità,

dovevo solo nascere. Il calore

non era statico, chè trasformavo

in varco energie intorno transeunti.

Mi dico forte nell’attesa verde.

Ora so che qualcuno mi ha visto,

un dolce attimo memorabile,

la prima luce diretta, un paradiso.

La sorpresa che dovesse affondare

dentro tutto il mio essere, ascoso.

Il primo colpo di vento, crudele.

Mi dico debole, impressionata.

Sembra così semplice, vegetale,

il senso della fatica. Affioro

appena e capisco: nell’aria

un procedere diverso si prospetta,

altri lavori, sebbene fiorirò

queste stesse radici. Allo scoperto

sto uscendo, mi dico sottovoce.

 

 

De klar’ ation

 

Es war eine besondere Empfindung,

eine Bohne. Ich glaubte mich krank,

verdrehte unter der Erde die Schwer..,

ich sollte nur geboren werden. Die Wàrme

war nicht statisch, da ich ringsum

vorùbergehende Energien in einem Gang umwandelte.

Ich erklàre mich stark, im grùnen Warten.

Jetzt weiss ich, dass jemand mich gesehen hat,

ein sùsser, denkwùrdiger Augenblick,

das erste direkte Licht, ein Paradies.

Die Uberraschung, dass es sinken sollte,

ganz hinein in mein Sein, verborgen.

Der Erste Windstoss, grausam.

Ich erklàre mich schwach, beeindruckt.

Es scheint so einfach, pflanzlich

der Sinn der Mùhe. Ich tauche auf,

kaum, und verstehe: in der Luft

legt sich dar ein andersartiges Vorgehen,

andere Arbeiten, obwohl ich blùhen werde

aus den selben Wurzeln. Ins Freie

steige ich, erklàre ich mir halblaut.

 

 

Conversione all’universo

 

Le speranze di vita

si sono trasformate

in fede nella morte.

E la carità è rara.

L’anima prepotente,

durevole esercizio,

le ho dato l’anima.

A Cesare… giustizia.

Dal mondo sensoriale

varchi, è necessario

come al bosco il mistero,

in zone temperate.

Le pensi o non le pensi,

per quel po’ che m’è dato,

sappia o no di pensarle…

emanano profumi.

 

Bekehrung zum Universum

 

Die Hoffnungen des Lebens

haben sich gewandelt

in Glauben an den Tod.

Und die Nàchstenliebe ist selten.

Die ùberhebliche Seele,

bestàndige Ubung,

ihr gab ich mein Letztes.

Dem Càsar…Gerechtigkeit

Aus der Sinneswelt

gehe ùber, es ist notwendig,

wie fùr den Wald das Geheimnis,

in gemàssigte Zonen.

Sei es, ich denke sie oder ich denke sie nicht,

mit dem wenigen das mir gegeben ist,

sei es, ich weiss oder nicht, dass ich sie denke…

sie verstròmen Duft.

 

Benedizione

 

Sorridenti a reciproche carezze,

inanellate, umide di odori,

trasfusioni di coraggio e fermezza

in tenebrosi sguardi infuocati.

Sì dolcemente tremando, tramando

esiti per rispecchiare il sorriso.

 

Segnung

 

Làchelnd zu den gegenseitigen Liebkosungen,

geringt, feucht von Dùften;

Transfusionen von Mut und Stàrke

Hinter buschigen Blicken, glùhenden.

Ja sùsslich zitternd, anstiftend

Ergebnisse zum Widerspiegeln des Làchelns.

 

Maestri

 

Mi concedo,

appartata dalle filosofie,

una sensazione di esistere.

Ha il sapore esultante

di un’offerta del raccolto,

ed è per ringraziare.

In me vive il dono

che può pervadermi.

Così sia,

ogni tanto,

per sempre.

 

Die Meister

 

Ich gestatte mir, abseits der Philosophien, eine Empfindung des Seins.

Sie hat den jubelnden Geschmack eines Ernteopfers, und ist, zu danken.

In mir lebt das Geschenk das mich durchdringen kann.

So sei es, manche Male, fùr immer.

 

Bliss vom doppeltglùcklichem Zustand*

 

Ich kann weinen, ich kann lachen,

ich bin stàrker noch als Drachen.

Es kann gegen meinen Willen,

trotzdem krieg’ ich nur Idyllen.

Ob es mystisch, ob es magisch,

umsoweniger ich frag mich.

Unberùhrbar fliesst es ùber,

braucht nicht zu sprechen drùber.

Alles andre lass’ nur streben,

Liebe lebt aus eignem Leben.

Du sagst richig, Du tust gut…

komisce Krankheit: Sein verliebt!

Schòn Du. In der Reinheitsskala

zogst mich eine Stufe hòher.

Bring’ mich dies nur meinem Tod,

dankbar nehm’ ich Dein Geschenk.

* (orig.Text auf deutsch)

 

Silenzio

 

Vivo per amore. Però a un patto.

Amore…è discontinuo, non eterno.

Anche amo la vita. Ancora. A stento.

Però non incondizionatamente.

Vivo, se posso, per amore. Vivo

senza sia il resto tutto indifferente.

Vita breve! Voglio ormai solo amore

e occupazioni amate: studio e sole.

 

Stille

 

Ich lebe der Liebe wegen. Aber in einem Pakt.

Liebe… ist diskontinuierlich, nicht ewig.

Auch lieb’ ich Leben. Noch. Mit Anstrengung.

Jedoch nicht ohne Bedingung.

Ich lebe, wenn möglich, der Liebe wegen. Lebe,

vermeide, dass das Restliche gleichgültig wird.

Kurzes Leben! Will seither nur Liebe

und geliebte Beschäftigungen: Studien und Sonne.

 

 

Càpita diventando vecchi

di stare più che quieti

a lungo nella stessa posizione

sulla panchina e

forse è rattrappirsi che invecchia.

Senza batter ciglio pensavo

alle mie ossa e

càpita un pettirosso, arzillo.

Saltella e mi occhieggia

mostrando un profilo poi l’altro.

Motivo in più per non spostarmi.

 

Es passiert während man alt wird

mehr als ruhig zu bleiben,

lange in der selben Position

auf der Bank und

vielleicht ist es diese Beschränkung, die alt macht.

Ohne einen Wimpernschlag dachte ich

an meine Knochen und

es passiert, ein Rotkehlchen kommt, hellwach.

Hüpft, und blinkt mit den Augen,

zeigt ein Profil, dann das andere.

Ein Grund mehr mich nicht zu bewegen.

 

 

Segreta scoperta

 

Luna, mezza luna brillante!

dove sei stata che torni pulita

nell’alba blu ti stagli sulla luce…

alle terme forse? Impallidisci.

 

 

Geheime Entdeckung

 

Mond, glänzender Halbmond!

Wo bist du gewesen, von wo du sauber zurückkehrst,

im blauen Sonnenaufgang, stehst du im Licht…

Aus der Therme etwa? Du erbleichst.

 

 

Giuria clemente

 

La mia bellezza – decreto inutile –

m’ha dato tante preoccupazioni

finchè queste, stanche, l’hanno abrogata.

Ora che saprei mostrarla, il processo,

ho solo rughe per sottolineare.

Missione compiuta se ne va a spasso.

Oggi allo specchio preferisco il sole:

non dimentica, nonostante gli anni.

 

 

Milde Geschworene

 

Meine Schönheit – unnütze Verfügung –

hat mir viele Sorgen gemacht

solange diese, müde, jene aufhoben.

Jetzt, wo ich sie zeigen könnte, den Prozess,

habe ich nur Falten um zu unterstreichen.

Mission erfüllt, geht sie spazieren.

Heute ziehe ich dem Spiegel die Sonne vor:

sie vergisst nicht, trotz der Jahre.

 

*

ach mensch

 

Ich bin ein Körper, mit einer Seele darin.

Im Licht der Körper wirft einen Schatten,

die Seele gibt im Dunkeln einen Schein.

 

 

 

 

ach mensch

 

Io sono un corpo, con un anima dentro.

In luce il corpo getta un’ombra,

l’anima emette al buio un brillìo.

 

 

 

Inhaltsverzeichnis

 • Nòrdliches Wohlfùhlen
 • Nachgeben
 • Angleichbarer (labiler) Unterschied
 • Genua
 • Bild                                                                                                     (orig.Tit. auf deutsch)
 • Mirò zu Ehren
 • Uberlebende Glùhwùrmchen
 • Ode Ebene
 • Mitleid
 • De klar’ ation
 • Bekehrung zum Universum
 • Segnung
 • Den Meistern der Weisheit
 • Bliss vom doppeltglùcklichem Zustand                             (orig.txt. auf deutsch)
 • Stille
 • Es passiert
 • Geheime Entdeckung
 • Milde Geschworene
 • Ach mensch

 

altre trovate

*

Digital pleasures

Everybody’s playing at ruzzle – now

it’s only words and words I’d like to say;

still I haven’t got no touch screen,

I’d so like to touch you and scream.

It’s old features to have hands

so technology did amend,

we will certainly reform

in my brain there lives the worm.

Let our minds further develop

so we’ll turn it into gallop:

evolution could be funny,

fancy there’s no evil mummy.

Can I lend you just a few tips?

Kiss me ever with thrue lips.

*

A distanza ravvicinata

lontano il rombo, in sordina il sonoro

attutita la città attigua, canoro

il senso di proprietà antica sale,

volato a piombo in fondo alle scale

schiusi i battenti di una tonnellata

per bussare una mano mozza è data

di ferro brunito e la bella usura

dei baci salini non mostra arsura;

rima una vecchia all’ultimo piano

di sconosciuto il gentile saluto;

scongiurato l’urto tentato invano.

non so se raggi o acqua, è piovuto:

per la via mi è spuntato come un fungo,

mai visto sorridere tanto a lungo.

nie so lange làcheln gesehen

never seen smiling so very long

nunca he visto sonrier tanto.

*

il mio doppio è il mio senso

dei due uno lo amo non ho scelta.

il prezzo è molto alto senza dubbio –

comunque da perdere non ho niente:

vita! Perdersi innamorati è il colmo.

*

d’avventura: andare via

gìrati il mondo con la paycard e basta,

giocati il tutto e per tutto: ginestra

fiorisce giallo oro all’improvviso

su montagne verdi o brulle a caso.

*

no reproach: I see

(se non ho le traveggole)

quando ho paura qualcuno mi fotta

è la stanchezza arrivata alla frutta;

entra la nave come un grattacielo

il vento spinge il fumo: in avanti!?

*

un priego estivo

i’ non ti corro dietro né ti respingo,

jaaj questa la mia ultima parola.

oimoi tocca ascoltare spiegazioni?

forse non riesco a dormire lo stesso

ma la zanzara certo ch’è di troppo.

*

a volte con la vita

ho pagato il fio per aver parlato;

ma un segreto può essere detto

e ritornare segreto?

Li sa il corpo che li fa, i fatti.

Se li dice da solo, e agli altri

se sono attenti e un poco interessati

o medici diagnostici ispirati.

Attraverso il corpo parlano al corpo

I fatti nudi e crudi con riserbo:

prima della parola tocca il nervo,

la vita splende persino per l’orbo.

*

Glùckliche Lichen

Wunder  Dich wunder Dich Du alter Schimmel!

Gewachsen bist Du in einem Gewimmel

gewandert hast Du rings rum auf dem Stein

tausende Jahre wohl ohne ein Bein.

Lob Gott Du einsamer seltsames Geschòpf

Du hochentwickeltes Wesen, ein Tropf

Genùgte Dir Wasser, hast es bekommen,

der schònen Welt erfuhrst Du alle Wonnen!

Lichene fortunato, petroso

Stupisci stupisci tu vecchia muffa!

cresciuto sei tu in un brulichio

hai spaziato intorno sulla pietra

migliaia di anni e senza una gamba.

Loda Dio!

tu solitario rara creatura

essere altoevoluto, una goccia

ti bastava di acqua, l’hai ricevuta,

hai fatto esperienza d’ogni piacere!

*

wanderjahre

desto schneller um so besser

auf der Wiese lauf zum Wasser,

ist die Sonne schon am Himmel

sind die Wàlder ein Gewimmel

lauter Lichter durch die Blàtter,

immer kommt noch ein Gewitter:

wo die Tropfen hàngen bleiben

sind die Tràne nicht mehr Leiden.

*

Largo

Die Welt die ich kannte

ist nicht mehr im Stande

mich heut’ festzuhalten;

riesig auf allen Seiten

Wege die sich entfernen

geradeaus mit Bàumen

in einem Punkt enden

den wir nicht mal tràumen.

Welt die ich vermute

rief mich, dass ich musste

laufen, eine Fuge

Neues hineinfùgen

So wie ich nur konnte,

alles fùr die Breite,

der Raum so erweitert,

kaum find ich hier ein Ort.

Jorge Luis Borges, Everness

Everness

Sólo una cosa no hay. Es el olvido.
Dios, que salva el metal, salva la escoria
y cifra en Su profética memoria
las lunas que serán y las que han sido.

Ya todo está. Los miles de reflejos
que entre los dos crepúsculos del día
tu rostro fue dejando en los espejos
y los que irá dejando todavía.

Y todo es una parte del diverso
cristal de esa memoria, el universo;
no tienen fin sus arduos corredores

y las puertas se cierran a tu paso;
sólo del otro lado del ocaso
verás los Arquetipos y Esplendores.

 

Sempritudine

 

Solo una cosa non è data. L’oblio.

Dio, che salva il metallo, salva la scoria

e cifra nella Sua profetica memoria

le lune che saranno e che son state.

Già tutto c’è. Le migliaia di riflessi

che fra i due crepuscoli del giorno

il tuo viso lasciò negli specchi

e quelli che andrà lasciando ancora.

E tutto è una parte del diverso

cristallo di questa memoria, l’universo;

non hanno fine i suoi ardui corridoi

e le porte si chiudono al tuo passo;

solo dall’altro lato del tramonto

vedrai gli Archetipi e Splendori.

 

e l’ape del prato:

Emily Dickinson

 

This World is not Conclusion.
A Species stands beyond —
invisible, as Music —
but positive, as Sound —
it beckons, and it baffles —
Philosophy — don’t know —
and through a Riddle, at the last —
Sagacity, must go —
to guess it, puzzles scholars —
to gain it, Men have borne
contempt of Generations
and Crucifixion, shown —
Faith slips — and laughs, and rallies —
blushes, if any see —
plucks at a twig of Evidence —
and asks a Vane, the way —
much Gesture, from the Pulpit —
strong Hallelujahs roll —
narcotics cannot still the Tooth
that nibbles at the soul —

 

 

 

 

 

 

Questo Mondo non è Conclusione.

C’è un Ordine oltre –

invisibile, come la Musica –

ma positivo, come il Suono –

invita, e sconcerta –

Filosofia – non so –

e in un Enigma, alla fine –

Sagacia, deve andare –

indovinarlo, fa arzigogolare alunni –

ottenerlo, Uomini sopportarono

disprezzo di Generazioni

e la Crocifissione, fu data –

Fede scivola – e ride, e recupera –

arrossisce, se qualcuno veda –

coglie un ramo di Evidenza –

e chiede a un Vano, la via –

molto Gesticolare, dal Pulpito –

forti Hallelujah ruotano –

narcotici non tacitano il Dente

che rode intorno l’Anima –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainer Maria Rilke, Briefe

*

Rainer Maria Rilke schrieb am 13. November 1925  an seinen polnischen Übersetzer Witold Hulewicz, der ihn um Erläuterungen zu seinen Duineser Elegien gebeten hatte, u.a. folgendes:

“… Die Natur, die Dinge unseres Umgangs und Gebrauchs, sind Vorläufigkeiten und Hinfälligkeiten; aber sie sind, solang wir hier sind, unser Besitz und unsere Freundschaft, Mitwisser unserer Not und Froheit, wie sie schon die Vertrauten unserer Vorfahren gewesen sind. So gilt es, alles Hiesige nicht nur nicht schlecht zu machen und herabzusetzen, sondern gerade, um seiner Vorläufigkeit willen, die es mit uns teilt, sollen diese Erscheinungen und Dinge von uns in einem innigsten Verstande begriffen und verwandelt werden. Verwandelt? Ja, denn unsere Aufgabe ist es, diese vorläufige, hinfällige Erde uns so tief, so leidend und leidenschaftlich einzuprägen, daß ihr Wesen in uns „unsichtbar“ wieder aufersteht. Wir sind die Bienen des Unsichtbaren. Nous butinons éperdument le miel du visible, pour l’accumuler dans la grande ruche d’or de l’Invisible. Die „Elegien“ zeigen uns an diesem Werke, am Werke dieser fortwährenden Umsetzungen des geliebten Sichtbaren und Greifbaren in die unsichtbare Schwingung und Erregtheit unserer Natur, die neue Schwingungszahlen einführt in die Schwingungs-Sphären des Universums. (Da die verschiedenen Stoffe im Weltall nur verschiedene Schwingungsexponenten sind, so bereiten wir, in dieser Weise, nicht nur Intensitäten geistiger Art vor, sondern wer weiß, neue Körper, Metalle, Sternnebel und Gestirne).

 Wenn man den Fehler begeht, katholische Begriffe des Todes, des Jenseits und der Ewigkeit an die Elegien oder Sonette zu halten, so entfernt man sich völlig von ihrem Ausgang und bereitet sich ein immer gründlicheres Mißverstehen vor. … 

… Alle Welten des Universums stürzen sich ins Unsichtbare, als in ihre nächst-tiefere Wirklichkeit; einige Sterne steigern sich unmittelbar und vergehen im unendlichen Bewußtsein der Engel —, andere sind auf langsam und mühsam sie verwandelnde Wesen angewiesen, in deren Schrecken und Entzücken sie ihre nächste unsichtbare Verwirklichung erreichen. Wir sind, noch einmal sei’s betont, im Sinne der Elegien, sind wir diese Verwandler der Erde, unser ganzes Dasein, die Flüge und Stürze unserer Liebe, alles befähigt uns zu dieser Aufgabe (neben der keine andere, wesentlich, besteht). …”

 

[n.d.N.: Wir tragen leidenschaftlich den Honig des Sichtbaren ein, um ihn im großen goldenen Bienenstock des Unsichtbaren anzuhäufen.]

*

dalla lettera del 13. 11. 1925 a Witold Hulewicz, suo traduttore polacco, che gli aveva chiesto delucidazioni riguardo alle Elegie Duinesi:

“…la natura, le cose della nostra transazione e dell’uso, appartengono al provvisorio e al caduco; ma sono, fintanto che siamo qui, nostro possesso e nostra amicizia, conoscono con noi i nostri bisogni e le contentezze, come già furono fidate per i nostri predecessori. Vale così, non solo non considerare cattivo e di basso rango tutto il Qui, ma anzi: proprio grazie alla sua provvisorietà, che divide con noi, queste apparizioni e cose devono essere acquisite da noi in una il più possibile intima comprensione e trasformate. Trasformate? Sì, perché è nostro compito, imprimerci questa provvisoria, caduca terra tanto in profondo, tanto in sofferenza e passione, che la sua essenza “invisibilmente“ risorga di nuovo in noi. Siamo le api dell’Invisibile. Nous butinons éperdument le miel du visible, pour l’accumuler dans la grande ruche d’or de l’Invisible.

Le “Elegie” ci mostrano intenti a quest’opera, all’opera con questo trasporre- mentre- accade: visibile e tangibile che amiamo in invisibile oscillazione ed eccitazione della nostra natura; che introduce nuove cifre di oscillazione nelle Sfere di oscillazione dell’universo. (Visto che i diversi materiali nel cosmo sono solo esponenti di oscillazione, prepariamo, in questo modo, non solo intensità di tipo spirituale, ma chissà nuovi corpi, metalli, nebulose e stelle).

Quando si commette l’errore di attribuire alle Elegie o ai Sonetti concezioni cattoliche della morte, dell’aldiqua e dell’eternità, ci si allontana completamente dalla loro origine e ci si prepara un’incomprensione sempre più abissale.

Tutti i mondi dell’universo si precipitano nell’Invisibile come loro realtà prossima-profonda; alcune stelle si innalzano immediatamente e trascorrono nell’infinita consapevolezza degli angeli -, altre vengono assegnate ad esseri lenti e faticosi a trasformarle,  nelle paure e negli incanti dei quali esse raggiungono il loro prossimo invisibile avverarsi. Noi siamo, sia ancora una volta accentuato, nel senso delle Elegie, siamo noi questi che trasformano la terra, tutta la nostra presenza, i voli e le precipitazioni del nostro amore, tutto ci rende abili a questo compito (di fronte al quale nessun altro, essenzialmente, sussiste).”

 

(n.d.t.: Portiamo perdutamente il miele del visibile, per accumularlo nel grande favo d’oro dell’Invisibile).

*

una serie non finita

Quadro sette

 

– in che bolgia vuoi farmi capitare?

 

 

 

Incatenati a un palo nudi per Venezia –

quel verde d’alga che macchia anche l’acqua,

contrasto fra la pelle il ferro e il legno –

chi immobile chi in silenzio delira

pur immobilizzato strepita nei muscoli.

Sparsi per moli e calle, da galera

malvagi: anche la forza fa tremare.

 

 

Il segreto dell’Assassino lo consegna all’inferno, in terra, da vivo, con l’orrore dell’inferno da morto – si creda o non si creda – si vede l’orrore proprio di quei luoghi, si vede sulla terra. La prima prigione è la propria. Egli circolava per la città entro quella cella.

 

Ancora tante volte cambierà idea, ognuno che vive will change his mind so life goes on. Aver ammazzato non era un’opinione; che fosse un fatto o meno – era da vedersi.

Quando si evitava una sofferenza, poteva dire ancora: “non ho mica ammazzato nessuno” ? c’era colpa? Si dette da fare in quei giorni per annusarla. La spada di Damocle che si sentiva sul capo pendere, la scimitarra sul fianco affilate come il suo naso le lame le sue due lame. Mamma, madonna mamma! L’orrore superava di molto la paura. Era presente, mentre la paura…riguarda la cosa futura.

Anni prima era già stato anni su una galera, e pure imprigionato nei sottofondi e cunicoli a pane e acqua; per delitti minori rimessigli. Venti e più venti nordici staffilavano stamane i veneziani, pure nessuno rinunziava al bicchiere bianco, di bianco Blanche de Blanche o vinello lo spritz che ti sprizza il mattino in faccia. Egli aveva buoni modi da signore coltivati, non tradivano la sua bassa se non infima nascita. Alle donne piacquero quando giovane ne approfittò (degli uni e delle altre), nessuna colpa avvertiva ora, ora che smuore l’ora della vita. Nulla da confessare. Il suo segreto stampato in faccia diceva tutto a tutti. Gli uscì un canto di bocca, era il canto di un suo predecessore, diceva: jesus’ blood never failed me, never failed me yet:// this one thing I know cause he loves me so.

Cambiava shiftata la melodia man mano che il brano del barbone britannico proseguiva, e le parole sempre le stesse quasi ossessive. Non mi venne meno mai, non mi venne meno mai, ancora. Il sangue di Gesù non mancò mai su di me di colare finora tuttavia. E musica agghiacciante e dolcissima, strascicata. Man mano sempre più orchestrata. La partitura era stata aggiunta molto più tardi, evidentemente, ma eseguita dalla viva voce dell’inventore. L’assassino avrebbe avuto il suo momento di gloria.

 

 

A prova di privacy, prosa di umani

A prova di privacy, prosa di umani

 

 

 

Ogni nome che mi date mi nasconde

allegro o triste, giro in maschera. Vi lascio fare,

il poco che faccio pocopreciso pure precisa poco a poco

il padre, il figlio e lo spirito dove mi defilo.

 

C’è un nome solo che non si dice ancora:

nel tempo, ora, definisce l’ombra di un’orma

nella sabbia di abramo, ma adotta già

il segno fra le stelle.

 

 

 

 

 

 

Dedizione a davide – in d minore a re maggiore

 

 

 

Distruggi, demonio di un dio distratto

a cui dobbiamo doni druidici;

e la dannazione disabilita,

dispotica, a far uso dialettico.

Dormi danzando, degnati dividere

dadaistico un senso di dominio.

 

 

Si oppone ai contorni rigidi, Tommaso Landolfi

Sfuma: per questo vi si trovano tutti gli opposti, i paradossi, le ambiguità. La sua ascendenza deriva dalla “contrapposizione netta”. C’è chi per nascita si colloca così e ne mantiene il segno nel carattere (vedi: senzamamma, Sehnsucht, nostalgie, bastiancontrari ecc.). E di qui i contrasti interni, diciamo fra il suo bene e il suo male. Fortunatamente (per noi) egli avversa l’intento didascalico e non sembrerebbe nemmeno consapevole di un suo intento morale. Che però è inevitabile – nella persona, se pur evitabile nell’opera (buona). Morale e moralismo sono due cose ben distinte e ben distanti.

Image

Già è stato detto in copia e benissimo su di lui, vedi Montale, Sereni e Idolina, e tanti altri. Dal mio linguaggio si capisce subito che non sono un critico né un giornalista e nemmeno insegnante. La mia modesta lettura deduce che Landolfi scriva per la sua salute. Di ciò gli sono grata. Avvalso di una motivazione forte come la perdita della madre in tenerissima età, si è speso davvero fino alla completa perdita di ogni cosa nella, questa sì, consapevolezza della sua opera. Suona spigolosa l’interpretazione freudiana ma tanto basilare quanto inevitabile.

Si, per la sua salute. Mi permetto tanto e rincaro: neanche di nozioni di psicanalisi era digiuno, ma se a caso l’avesse praticata come ora più frequentemente accade: nei suoi propri labirinti, e tanto dibattuti, si sarebbe ritrovato appieno. Invece a noi importa questo, che la pratica di essa ci porta ad addolcire il di lui giudizio di sé troppo severo e a soprassedere certa enfasi denigratoria se non autodistruttiva (detta regressione, ritorno all’utero). Lo interpretiamo invece, pensiamo sia nostro diritto; ci pare la nostra fortuna che scrivendo egli agì nel miglior modo di curar sé stesso. Infinita cura, che fu, secondo noi come per noi, ‘vera ‘ ragion di scrivere ( e quindi d’essere).

Come a suo tempo (cito a memoria dalle Lunazioni del cuore) fece presente sua figlia, sarebbe una contraddizione in termini vivere l’ideale. Se è impossibile che vivere possa coincidere con scrivere quando si ha in mente una scrittura ideale e una altrettanto ideale vita, o che le utopie possano convertirsi a nostro uso in realtà, o che (al postutto, direbbe lui) la felicità vagheggiata possa esserci anche data tal quale, è innegabile che sappiamo tutti tanto bene ultima ratio accontentarci. Anche chi non sa accontentarsi sa che dovrebbe. Fin troppo bene, è inutile ripeterlo. Questioni di misteri (detti “inconsci”).

Lo strappo fra adolescenza e vecchiaia, a meno di non trovare l’età adulta la matura via di mezzo in medias res, sarebbe smettere di desiderare e gli alti ideali per precipitare bruscamente nell’inevitabile delusione. La vogliamo calda e subito ma ci tocca tiepida: non vogliamo fare questa doccia? Molto importante sarebbe continuare tutta la vita a desiderare, tenere alto il tiro, considerare le utopie: sono le direzioni del proprio cammino.

Sulla strada dell’impossibile ci sono le ‘cose’ che è possibile prendere per quello che sono, con un certo qual godimento. Sempre non ci manchi del tutto la figura materna.

Image

crono:

Dialogo dei massimi sistemi
La pietra lunare
Il Mar delle Blatte e altre storie
La spada
Il principe infelice
Le due zittelle
Racconto d’autunno
Cancroregina
La biere du pecheur
Ombre
La raganella d’oro
Ottavio di Saint-Vincent
Mezzacoda
Landolfo VI di Benevento
Se non la realtà
Racconti
In società
Rien va
Scene dalla vita di Cagliostro
Tre racconti
Un amore del nostro tempo
Racconti impossibili
Des mois
Colloqui
Un paniere di chiocciole
Filastrocche
Faust ’67
Breve canzoniere
Gogol a Roma
Viola di morte
Le labrene
A caso
Il tradimento
Del meno
Il gioco della torre

 

 

Image

Image

Image

*

Tommaso Landolfi (1908-1979)

 

Le due zittelle
In uno scuorante quartiere d’una città essa medesima per tanti versi scuorante, al primo piano d’una casa borghese vivevano due zittelle colla vecchia madre. E buon per il lettore ch’io non sento il dovere, che a quanto sembra altri sente imperioso, di descrivere minutamente simili luoghi! Ce ne sarebbe di che fare entrar le paturnie al meglio disposto. Con che costrutto non so vedere; dunque cercherò di limitarmi qui ai cenni strettamente indispensabili, che sarà fin troppo.

 

Rien va
4 giugno 1958
Ed ecco mi ritrovo ancora una volta a tu per tu colla mia anima fiacca e leggera. Signore! ma come è possibile seguitare così? seguitare alla cieca, senza alcun conforto? andare senza sapere dove né perché? Stanotte è morta una mia vecchia zia, che non vedevo da anni molti: orribile cadaverino di una ormai inconprensibilmente remota. E in verità non è stata e non è per lei la mia angoscia: io per me stesso tremavo, che a quanto pare dovrò ben presto seguire quella strada e non sono a ciò in nessun modo preparato.

 

La pietra lunare
“Buonasera, buonasera, da quanto tempo! Come va?” Lo zio, in maniche di camicia e con certi pantaloni incartapecoriti che gli torcevano le gambe come quelle dei cavallerizzi, reggendo la porta con una mano, coll’altra faceva grandi gesti di benvenuto e poi d’invito a entrare. Dietro di lui, come in un affresco del Ghirlandaio, si vedevano spuntare le teste degli altri componenti la famiglia: la zia, il cugino, la cugina, il piccolo figlio di costei, sul cui capo s’espandevano larghe croste di sudicio e che rideva, fra le braccia della mamma, con un’aria di furberia abortita; da ultimo la zucca morbosamente apatica del fratello della zia.

 

Racconto d’autunno
La guerra m’aveva sospinto, all’epoca di questa storia, lontano dai miei abituali luoghi di residenza. Due formidabili eserciti stranieri si scontravano allora sul nostro suolo, conducendo una campagna cruenta e che parve infinita alla maggior parte della popolazione, la quale ne fu, come si immagina, direttamente e barbaramente danneggiata. Inoltre le esose pretese, in uomini e materiali, d’uno di questi eserciti (l’invasore, che lentamente s’andava ritirando attraverso il paese, davanti all’altro, detto liberatore), nonché spirito patriottico o compromissione politica, costrinsero numerosissime persone a cercar rifugio per lunghi mesi o anche per anni in posti selvaggi e discosti dalle grandi strade, abbandonando i propri interessi, i propri averi e le famiglie medesime. Dove, coloro che ne avevano la possibilità o se ne sentirono il genio, si organizzarono per una resistenza armata o addirittura per l’offesa, altri resisterono almeno passivamente alle imposizioni degli invasori, altri infine badarono soltanto a togliersi dal folto della mischia.

 

 

*

*

*

8 settembre 2012 a Murazzano

*

Incubo dell’impotenza, per l’alchimista

*

Vado rasente ad un muro di lato

dove so che di là tu sei colline.

Luce o buio? allo sguardo nulla è incline,

tasto pietre con due mani.  Ma è vuoto

*

vertigine non poter vedere oltre.

Ruvido attrito confronta – vertebre

comprendono l’ansia di procedere:

ho paura, come tante altre volte.

*

Sento, che arrivo vicina,  ma presa

dal panico. In un bicchiere mi perdo!

Al varco – non ho scelta – è la resa.

*

Esausta al punto di viraggio, perdo

senza essermi fermata, consistenza,

acido annulla base, ah l’essenza…

*

“La poesia delle colline”

 

I poeti genovesi del “Gatto Certosino”

per Murazzano

 

 

 

 


 

I POETI

 

Chiara ADEZATI

Elio ANDRIUOLI
Maria Grazia BERTORA

Piera BRUNO

Maria Cristina CASTELLANI

Goffredo D’ASTE

Mariangela DE TOGNI

Rosa Elisa GIANGOIA

Rosanna MARCENARO

Isa MORANDO

Carlo OLIVARI
Carlo PALUDI

Mario PEPE

Benito POGGIO

Bruno ROMBI

Guido ZAVANONE

 

Giovanni GEROLLA*

genova genova e genovesi

sabato 19 maggio sabato 19 .05 di quest’anno 2012

a S. Agostino, bello, museo

ore 20

nuit dés poétes, festival G.A.G. che speriamo pien di gags…

se ci sarà qualcuno, è mmeglio.

Ci sarà una poesia mia. E una di tanti altri.

http://conosceregenova.it/web/index.php/it/cultura/teatro/133-actors-and-poetry-festival-dal-18-maggio

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: